Bijzondere diensten

Avondmaal 
Eens in de twee maanden wordt in de dienst het Avondmaal gevoerd. Er is dan voorin de kerk met de stoelen een kring gevormd. In het midden staat de feestelijk gedekte tafel, waarop het servies voor brood en wijn is geplaatst. Na de overdenking en de daarop aansluitende geloofsbelijdenis, worden door de diakenen het brood en de wijn gehaald en wordt de tafel verder klaargemaakt. Daarna worden alle (!) aanwezigen uitgenodigd om in de kring plaats te nemen. Dat geldt ook wie om een of andere reden niet deelneemt aan de maaltijd.

Doopdienst
Doopdiensten worden gehouden, wanneer er “aanbod” van dopelingen is. Zo’n doopdienst wordt voorafgegaan door een doopgesprek, meestal gevoerd door de predikant en de wijkouderling. De naam van de dopeling wordt later bijgeschreven op de dooprol, links aan de muur in de noordbeuk.

De stille week
In de week voor Pasen, de zgn. Stille week, is er vanaf donderdag elke dag een dienst. Op Witte Donderdag vieren we het Avondmaal. Op Goede Vrijdag is er een vesper waarin de lezing van het lijdensverhaal centraal staat. Op Stille Zaterdag is er de paaswake, waarin de komst van het Licht met een zee van kaarslicht wordt gevierd en waarin o.a. de ‘opstandingsverhalen’ worden gelezen.

Paasontbijt
Op Paasmorgen beginnen we al vroeg met een feestelijk paasontbijt in het koor van de kerk, met daarna de Paasviering in de kerk.

Dauwtrappen
Op Hemelvaartsdag is er ook een ontbijt in het koor van de kerk. Vooraf is en fiets- en/of wandeltocht, vanouds aangeduid als ‘dauwtrappen’. Na het ontbijt is er de dienst in de kerk, hetzij in Tricht, hetzij in onze buurgemeente Buurmalsen.

Slotzondag/Startzondag
Tegen de zomervakantie wordt er een feestelijke slotdienst gehouden, als afsluiting van het seizoen. Na die viering is er koffie, thee en limonade in het koor van de kerk of in de kerktuin. Daarna is er, voor diegenen die dit willen, een gezamenlijke activiteit, voor jong en oud, een picknick met daarna een leuk spel of een bezoek aan een museum.
Na de zomervakantie is er een startweekeinde met allerlei activiteiten in en rond de kerk.

Overige bijzondere diensten en bijeenkomsten

Vermelding verdient voorts de jaarlijkse bijeenkomst op 4 mei, al sinds jaar en dag gezamenlijk met de Buurmalsense gemeenschap. Het ene jaar in de kerk van Tricht, het andere jaar in Buurmalsen, gaan de beide predikanten voor in een herdenkingsbijeenkomst, waarna men te voet naar de oorlogsgraven aan de Lingedijk gaat voor de kranslegging en een moment van stilte.

Op de laatste zondag in december wordt sinds enige jaren aangeknoopt bij het landelijke project Top Tweeduizend Dienst.

Via kerkblad en weekbrief en andere media worden verdere bijzondere bijeenkomsten tevoren bekend gesteld.