Diaconie

Diakenen:

Kees Kuiper voorzitter
Janny van Eck secretaris
Dikkie de Keijzer
Betty de Weerd
Bas Daatselaar

Medewerkers:

Theo Burggraaf financiële administratie

 Bankrekeningnummers:

Bankrekening NL73RABO 03212 871 85

 

Een belangrijke taak van de gemeente is de zorg voor mensen die, op wat voor manier ook, in de knel zijn komen te zitten. Het is met name de Diaconie (diaconie betekent “dienst”) die deze zorg zo goed mogelijk regelt en de gemeenteleden zo veel mogelijk hierbij betrekt. Vroeger was de taak van de Diaconie vooral de zorg voor de armen, maar tegenwoordig is die taak veel breder: niet alleen wie financieel in de problemen is geraakt, maar ook zij die bijv. door ziekte, verslaving, werkloosheid, discriminatie, hongersnood, (oorlogs-) conflicten en rampen hulp nodig hebben, moeten een beroep op de Diaconie kunnen doen.

Het diaconaat is dus een taak van de hele gemeente en zeker in een tijd van een terugtredende en bezuinigende overheid, die de zorgende taken meer bij de burgers wil leggen, is het van belang dat ieder gemeentelid zich verantwoordelijk weet voor zijn naaste in nood en bij het signaleren van problemen op z’n minst bereid is die door te geven aan de Diakonie. Ook als het mensen betreft die niet tot onze kerkelijke gemeente behoren.

Veel gemeenteleden zijn betrokken bij het maken en bezorgen van fruitbakjes bij 70-plussers, zieken en gehandicapten tijdens de dankdag voor gewas en arbeid en ook met Pasen wordt bij hen een attentie van de gemeente gebracht. Rondom dankdag organiseert de diaconie een maaltijd uit dankbaarheid voor de ouderen van onze gemeente.

Ieder gemeentelid kan ook van zijn verantwoordelijkheid blijk geven in de wekelijkse kerkdiensten waar gecollecteerd wordt voor mensen ver weg (werelddiaconaat) en dichtbij. De Diakonie steunt met name een aantal instellingen in onze regio, zoals:

  • Betuwe Wereldwijd in Culemborg, een werkplaats waar o.a. mensen met een sociale handicap gereedschap opknappen voor projecten in de derde wereld.
  • Vakantieweek in het Roosevelthuis in Doorn, die elk jaar ook door enkele mensen uit Tricht wordt meegemaakt samen met andere Betuwenaren. Zij die weinig middelen hebben worden door de Diaconie financieel ondersteund.
  • De voedselbank in onze regio.

Naast de collectes voor het werelddiaconaat zijn er collectes voor onze zustergemeente in Küsmöd in Roemenië, waarmee onze gemeente in 1991 een band is aangegaan.

Ieder jaar kiezen we een doel, waarvoor we dat jaar 5 maal de collecte bestemmen. Ook u kunt daarvoor suggesties doen.

In het najaar houdt de Diaconie een boekenmarkt in het kerkgebouw. Ook hierbij zijn veel gemeenteleden betrokken.

In samenwerking met Welzijn West Betuwe wordt ook in Tricht elke derde maandag van de maand een Open Eettafel gehouden. Iedereen ouder dan vijftig jaar is welkom.

In de kerkdienst hoort ook tot de taken van de Diaconie: het noemen van zieken, het vragen van voorbeden, het verzorgen van de bandopnamen van de dienst, het (laten) bezorgen van de bloemen uit de kerk en bij de viering van het avondmaal het uitdelen van brood en wijn.