Diaconie

Diakenen:

Kees Kuiper voorzitter
Janny van Eck secretaris
Dikkie de Keijzer
Betty de Weerd

Medewerkers:

Theo Burggraaf financiële administratie

 Bankrekeningnummers:

Bankrekening NL73RABO 03212 871 85

 

Een belangrijke taak van de gemeente is de zorg voor mensen die, op wat voor manier ook, in de knel zijn komen te zitten. Het is met name de Diaconie (diaconie betekent “dienst”) die deze zorg zo goed mogelijk regelt en de gemeenteleden hier zoveel mogelijk bij betrekt. Vroeger was de taak van de Diaconie vooral de zorg voor de armen in eigen woonplaats, maar tegenwoordig is die taak veel breder en overstijgt deze de grenzen van eigen woongemeenschap en land. Niet alleen wie financieel in de problemen is geraakt, maar ook zij die door ziekte, verslaving, werkloosheid, discriminatie, hongersnood, (oorlogs-) conflicten en rampen hulp nodig hebben, moeten een beroep op de Diaconie kunnen doen.

Het diaconaat is dus een taak van de hele gemeente en zeker in een tijd van een terugtredende en bezuinigende overheid, die de zorgende taken meer bij de burgers wil leggen, is het van belang dat ieder gemeentelid zich verantwoordelijk weet voor zijn naaste in nood en bij het signaleren van problemen deze ook, in alle discretie, doorgeeft.  Ieder gemeentelid kan ook van zijn verantwoordelijkheid blijk geven in de wekelijkse kerkdiensten, waar gecollecteerd wordt voor mensen ver weg  en dichtbij. De Diaconie steunt met name een aantal instellingen in onze regio, zoals:

  • Betuwe Wereldwijd in Culemborg, een werkplaats waar o.a. mensen met een sociale handicap gereedschap opknappen voor projecten in de derde wereld. Zie www.betuwewereldwijd.nl
  • De voedselbank in onze regio. Behalve financieel kan ook bijgedragen worden in de vorm van het doneren van houdbare etenswaren. Daartoe staat achterin de kerk naast de ingang een krat.

Naast de collectes voor het werelddiaconaat zijn er collectes voor onze zustergemeente in Küsmöd in Roemenië, waarmee onze gemeente in 1991 een zusterband is aangegaan.

Ieder jaar kiezen we een doel, waarvoor we dat jaar 5 maal de collecte bestemmen. Ook u kunt daarvoor suggesties doen.

In het najaar houdt de Diaconie een boekenmarkt in het kerkgebouw. Ook hierbij zijn veel gemeenteleden betrokken.

In samenwerking met Welzijn West Betuwe wordt in Tricht elke derde maandag van de maand een Open Eettafel gehouden in kerkelijk centrum De Belder. Iedereen ouder dan vijftig jaar is welkom.

In de kerkdienst behoort ook tot de taken van de diakenen: het noemen van de zieken, voor meeleven en voorbeden, het (laten) bezorgen van de bloemen uit de kerk en, bij de viering van het avondmaal, het uitdelen van brood en wijn.