Corona en de kerk in oktober

      Reacties uitgeschakeld voor Corona en de kerk in oktober

De aangescherpte maatregelen tegen snelle verspreiding van het coronavirus sinds dinsdag 29 september ontzien religieuze bijeenkomsten. Wel is vanuit de PKN een dringend advies gekomen om samenzang de komende weken achterwege te laten. Los van de mogelijke risico’s is er ook de overweging, dat we de tamelijk bevoorrechte positie die geloofsgemeenschappen op dit moment innemen, vergeleken met veel andere sectoren in de samenleving, zo prudent en bescheiden mogelijk moeten invullen. Een en ander betekent dat we de komende zondagen niet gezamenlijk zingen, maar dat steeds een tweetal gemeenteleden zullen zingen, mogelijk in combinatie met gesproken liedteksten. Als u graag een keer “voorzanger” wil zijn kan u dit melden bij de kerkenraadsleden.

Wat betreft doordeweekse activiteiten: veel plannen voor de komende periode, met name de ontmoetingen in het kader van het “rondje door de kerk” moeten we noodgedwongen op de lange baan schuiven. Een uitzondering vormt de Bijbelkring rond het evangelie van Johannes, omdat we dit toch al in het koor of in de kerk deden en deze bijeenkomsten meer het karakter van een hoorcollege dan van een groepsgesprek hebben.
Over het houden van de geplande filmavonden overleggen we nog met Buurmalsen. Omdat het aantal bezoekers meestal beperkt is en de avonden al in de kerk gehouden werden zullen ze waarschijnlijk doorgaan.

Rond de kerkdiensten geldt dat we de komende zondagen strikter zullen kijken naar het aantal beschikbare zitplaatsen en de nodige 1.5 m afstand. Twee kerkenraadsleden zullen bij de ingang staan en u naar u plaats begeleiden, waarbij we vooraan beginnen met “vullen”. Gezinnen en echtparen mogen naast elkaar, heel goede vrienden niet. Het is theoretisch denkbaar dat we bij overtal u naar de kerkdienstgemist.nl moeten verwijzen. De komende zondagen zal de predikant ook niet bij de uitgang staan, dit om te vermijden dat zich onder de toren toch weer groepjes gaan vormen.

Bij diensten die mogelijk druk bezocht worden zal van te voren gereserveerd moeten worden. Voor welke diensten dit gaat gelden en hoe u zich kan opgeven wordt  in de weekbrief, het kerkblad en/of op de website vermeld.

Op maandag 5 oktober is door de PKN samen met minister Grapperhaus besloten dat er maximaal 30 mensen aanwezig zullen zijn bij een kerkdienst.

Door het CIO ( Interkerkelijk contact in overheidszaken) wordt dringend geadviseerd om ons te onthouden van samenzang en over te gaan tot het aanbevelen van het dragen van mondmaskers. Dit advies wordt door de PKN onderschreven. Daarom vragen we u om tijdens de kerkdiensten een mond/neusmasker te dragen.

Deze nieuwe beperkende maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat het aantal besmettingen verder toeneemt. Met pijn in het hart, maar overtuigd van het belang van deze dringende adviezen, adviseert de Protestantse Kerk in Nederland aan gemeenten deze richtlijnen van de overheid ter harte te nemen.

De afgelopen dagen heeft Jurjen de Groot, directeur dienstenorganisatie van de PKN, samen met andere vertegenwoordigers van kerkgenootschappen, intensief overlegd met minister Grapperhaus. De Groot: “Het is verschrikkelijk jammer dat de ruimte die er was om kerkdiensten te houden weer wordt beperkt. Het stijgende aantal besmettingen speelt hierin mee, maar helaas ook de beeldvorming die afgelopen dagen rond de kerk is ontstaan.”