Gesprekskringen

DE LERENDE GEMEENTE

Als ergens geldt dat een mens nooit te oud is om te leren, dan wel in de kerk. In feite zijn wij in al de hieronder genoemde pluskringen aan het leren. Leren in de ontmoeting, leren van elkaar, leren over het leven, leren in geloof. Naast de bestaande kringen, catechisaties, gespreksgroepen en groothuisbezoeken proberen wij als kerk ook buiten de bestaande kringen met een meer specifiek aanbod te komen in de zin van thema-avonden. Dat kan zijn op het gebied van bijbel, geloof, kunst, noem maar op. Met een steeds wisselend aanbod hopen wij in de loop der jaren vele groepen aan te spreken. Niet alleen de predikant leidt de thema-avonden, ook zullen wij inleiders uitnodigen die vanuit hun eigen deskundigheid ons helpen ons op een bepaald terrein te oriënteren.

De thema-avonden worden via het kerkblad, de kansel en in de locale media aangekondigd.

VASTE GESPREKSGROEPEN

30+ kring 

Als predikant van de Hervormde Gemeente Tricht nodig ik u van harte uit voor de 30+ gespreksgroep. Iedereen (gemeenteleden en belangstellenden) tussen ± 25 en 50 jaar is van harte welkom.

In deze gesprekskring willen wij op een open manier bezig zijn met vragen op het gebied van het geloof, kerk en samenleving. De bedoeling is dat we samen gespreksonderwerpen bedenken die beurtelings door de groepsleden en de predikant worden voorbereid.

Aanvang:  20.00 uur

Plaats:       Beurtelings bij de deelnemers thuis

Inlichtingen bij: ds. Dirk Jan Brans, tel. 570784.

Dinsdagmorgenkring

Omdat ook niet 55 plussers welkom zijn hebben we deze kring omgedoopt tot dinsdagmorgenkring. Zij vind plaats op elke derde dinsdag van de maand. De koffie staat klaar vanaf 9.30 uur en om 10.00 uur starten we met het programma.

Wat doen wij zoal? De ene keer zijn wij echt aan het leren. Wij staan bijvoorbeeld stil bij een Bijbelboek of een Bijbelgenre. Maar ook een actueel boek over een religieus onderwerp of een artikel kan uitgangspunt zijn voor gesprek.

De andere keer ligt het accent meer op het gesprek dan op het leren en gebruiken wij bijvoorbeeld zogenoemde levenskaarten. Op deze kaarten staan vragen over geloof, kerk en leven. Degene die de kaart pakt moet proberen de vraag te beantwoorden. Het blijkt een hele leuke en goede manier te zijn om met elkaar in gesprek te komen.

Zo wisselen wij af, elke derde dinsdag van de maand. Voorop staat het belang van de onderlinge ontmoeting en uitwisseling. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Inlichtingen bij: ds. Dirk Jan Brans,
tel. 570784

Preekvoorbereiding en preeknabespreking

Het afgelopen kerkelijke seizoen hebben wij een paar keer na de dienst de preek nabesproken. Dat is door diegenen die daar aan mee gedaan hebben als zeer waardevol en zinvol ervaren. Het mooie van zo’n nabespreking is, dat het in de uitwisseling al gauw niet meer alleen over de preek gaat maar dat het gezegde in de preek een aanleiding vormt
om over zaken door te praten die voor de aanwezigen belangrijk zijn. Daarin vinden we elkaar en bemoedigen we elkaar. Het zijn misschien grote woorden maar je voelt dan dat we een gemeenschap zijn waar mensen elkaar in liefde dragen.

Ook voor het komende seizoen zal er een viertal zondagen zijn waarop er gelegenheid is om de preek met elkaar na te bespreken. Er is zoveel mogelijk gezocht naar zondagen waarop geen andere activiteiten zijn, zoals koffiedrinken na de dienst.

De preeknabespreking willen wij voor wie daar belangstelling voor heeft, combineren met een preekvoorbereiding. Ik, als predikant, ben benieuwd wat een Bijbeltekst met u
doet of bij u oproept, of welke vragen u bij de tekst heeft. Een aantal van onze bevindingen hoop ik dan te verwerken in de preek.

De voorbereidingen zijn op dinsdagavond om 20.00 uur in de Belder.

De nabesprekingen beginnen zo’n 10 minuten na het einde van de zondagse eredienst.